Friday, February 19, 2010

Antara Kitab yang Muktabar

Inilah 11 kitab [feqh dan kitab-kitab syarh hadith yang penting] yang dikarang oleh barisan muhaqqiq umat ini yang selalu dicari dan didulang manfaatnya oleh thalibul 'ilmu dan ulama'. Sebahagian thalibul 'ilmu 'terbakar' bila memasuki lembar-lembar kitab besar ini!

1) Al-Muhalla li Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi
2) At-Tamhid Syarh Muwattha' Malik li Al-Imam Ibnu Abdil Bar
3) Al-Mughni li Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi
4) Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab li Al-Imam An- Nawawi
5) Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim li Al-Imam An-Nawawi
6) Majmu' al-Fatawa li Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah
7) Fathul Baari Syarh Sahih Al-Bukhari li Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani
8) Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akbar li Al-Imam Asy-Syaukani
9) Subulus Salam Syarh Bulugh al-Maram li Al-Imam As Shan'ani
10) 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud li Al-Imam Al-'Azhim Abadi
11) Tuhfah Al-Ahwazi Syarh Sunan at-Tirmidzi li Al-Imam Al-Mubarakfuri

Nota: Senarai ini dikeluarkan oleh sahabat ana, Talhah. Blog beliau http://seribukitab.blogspot.com/%20InsyaInsya Allah, ana akan menulis mengenai buku-buku atau kutub yang sewajarnya dimiliki oleh umat Islam.

No comments:

Post a Comment